มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312614002
นางสาวณัฐมน ทองสว่าง 
2
6312614004
นางสาวนันท์ชพร พอค้ำ 
3
6312614006
นางสาวปาณิศา คงเจริญ 
4
6312614008
นางสาวปิยะนันท์ บัววร 
5
6312614020
นายธันยบูรณ์ คำเมืองใจ 
6
6312614023
นายนราวิชญ์ แก้วอารีลักษณ์ 
7
6312614025
นายปรินดา มณีล้ำ 
8
6312614026
นายพีรณัฐ กลิ่นเมือง 
9
6312614027
นายลิขิต แก้วจรัญ 
10
6312614028
นายวัชรพล บุตรเมือง 
11
6312614074
นายรัตนบัณฑูร นิลนาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................