มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 19/45
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832606002
นางสาวจิรายุ จันทะบุตร 
2
5832606004
นางสาวชัญญา พุฒนันท์ 
3
5832606006
นางสาวนรากร ขุนสิงห์ 
4
5832606008
นางสาวปุณยาพร ยิ้มละมัย 
5
5832606009
นางสาวพีรดา ชลวิสุทธิ์ 
6
5832606010
นางสาวภัทธิรา บุญธรรม 
7
5832606011
นางสาวภารดี ห้างวงษ์ 
8
5832606012
นางสาววรรณภา คงเชื้อสาย 
9
5832606018
นายจักรพันธ์ ศรีอินทร์ 
10
5832606022
นายธนภัทร แซ่จึง 
11
5832606024
นายปรัตถกร กุลแก้ว 
12
5832606026
นายเริงฤทธิ์ เพชรวิลัย 
13
5832606029
นางสาวจันทราทิพย์ ศรีประเสริฐ 
14
5832606031
นางสาวนัทธมน สิงห์รัก 
15
5832606032
นางสาวอรชา ทองดี 
16
5832606033
นายวรวุฒิ ชัยบุญธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................