มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 19/45
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832606004
นางสาวชัญญา พุฒนันท์ 
2
5832606006
นางสาวนรากร ขุนสิงห์ 
3
5832606008
นางสาวปุณยาพร ยิ้มละมัย 
4
5832606009
นางสาวพีรดา ชลวิสุทธิ์ 
5
5832606010
นางสาวภัทธิรา บุญธรรม 
6
5832606011
นางสาวภารดี ห้างวงษ์ 
7
5832606012
นางสาววรรณภา คงเชื้อสาย 
8
5832606018
นายจักรพันธ์ ศรีอินทร์ 
9
5832606022
นายธนภัทร แซ่จึง 
10
5832606024
นายปรัตถกร กุลแก้ว 
11
5832606026
นายเริงฤทธิ์ เพชรวิลัย 
12
5832606029
นางสาวจันทราทิพย์ ศรีประเสริฐ 
13
5832606032
นางสาวอรชา ทองดี 
14
5832606033
นายวรวุฒิ ชัยบุญธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................