มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 25/10
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6435602014
นางสาวปุญณิศา ทิมแก้ว 
2
6435602016
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ อ่อนอ้าย 
3
6435602017
นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย 
4
6435602024
นางสาววัชราภรณ์ อยู่พ่วง 
5
6435602025
นางสาววิลาวัณย์ อรุณรัตน์ 
6
6435602033
นายคณพศ พันธ์ทอง 
7
6435602035
พันตรีตรีทิพย์ กลิ่นสุวรรณ 
8
6435602036
นายเตชชน บวรพลภัทร 
9
6435602040
นายพีรัช จุ้ยจำลอง 
10
6435602044
นายวชิราวิทย์ พรมมีเนตร์ 
11
6435602046
นายอภิวัฒน์ จันทวี 
12
6435602047
นางสาวลลิตา คลีเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................