มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ฟิสิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012230001
นางสาวจุฑามาศ ทองด้วง 
2
6012230002
นางสาวณัฐมล ด้วงวงษ์ 
3
6012230003
นางสาวดวงสุรีย์ เปรมเขียว 
4
6012230004
นางสาวปรียาภรณ์ ภักดีสอน 
5
6012230005
นางสาวมาลิสา เข็มจันทร์ 
6
6012230006
นางสาววชิราภรณ์ แสงศรี 
7
6012230007
นางสาวศิริลักษณ์ สุภาษิ 
8
6012230008
นางสาวสุพัตรา มณเทียร 
9
6012230010
นายธนวัฒน์ อุ่นใจ 
10
6012230011
นายนัทธพงศ์ โฉมห่วง 
11
6012230012
นายภควรรต มั่นหลำ 
12
6012230013
นายภูวนัย มาชู 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................