มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912403023
นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี 
2
5912403026
นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่น 
3
5912403029
นายจิรายุทธ บาลเพียร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................