มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812411006
นายกันตพงศ์ บุตรเพชร 
2
5812411008
นายจตุภพ หอมจันทร์ 
3
5812411018
นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์ 
4
5812411019
นายทองนที มีชำนาญ 
5
5812411021
นายนราวิชญ์ สาตุ่น 
6
5812411023
นายนิสันต์ จันทะคุณ 
7
5812411035
นายสิทธิพงษ์ อ่อนวรรณะ 
8
5812411038
นายอัครวินทร์ วรรณะศิลปิน 
9
5812411039
นายอัมรินทร์ เรืองแหวว 
10
5812411041
นายปรีชา พ่วงพี 
11
5812411044
นายไตรภพ จินะปิน 
12
5812411045
นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................