มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012427034
นางสาวกุสุมา โพธิ์ศรี 
2
6012427035
นางสาวฐณัฐพร อยู่ยัง 
3
6012427036
นางสาวธัญชนก อนงค์นุช 
4
6012427037
นางสาวนพมาศ สามิตร 
5
6012427038
นางสาวนพรัตน์ กำวัน 
6
6012427039
นางสาวนวลนภา หอมสิงทอง 
7
6012427040
นางสาวนุชนาฎ บัวแก้ว 
8
6012427041
นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพง 
9
6012427042
นางสาวเบญจรัตน์ เงินตาสุข 
10
6012427043
นางสาวปิยฉัตร ศรีสวัสดิ์ 
11
6012427044
นางสาวปิยมน ทับทิม 
12
6012427045
นางสาวมาริสา หมื่นสิน 
13
6012427046
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเข้ม 
14
6012427047
นางสาวสโรชา คงเกษม 
15
6012427048
นางสาวสิริลักษณ์ แก้วประภา 
16
6012427049
นางสาวอทิตยา ศรีสุข 
17
6012427050
นางสาวอารีญา จันทร์วิสิทธิ์ 
18
6012427051
นายกิตติศักดิ์ ศิริ 
19
6012427052
นายเกียรติศักดิ์ ปิ่นแก้ว 
20
6012427054
นายณัฐชา สินประเสริฐรัตน์ 
21
6012427055
นายธนพล สุดตา 
22
6012427056
นายธนภัทร โตประพันธ์ 
23
6012427057
นายธรรมรัตน์ ยิ้มอิ่ม 
24
6012427058
นายพงศ์ศิริ สระโกทอง 
25
6012427059
นายพัฒนายุทธ์ อินหันต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012427060
นายภาณุพงศ์ อาจองค์ 
27
6012427061
นายภูมินทร์ ทองบุดดา 
28
6012427062
นายสุวิทย์ ทองดรอ่ำ 
29
6012427063
นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................