มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 24/04
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335224001
นางสาวกมลนิตย์ ภักดีณรงค์ 
2
6335224003
นางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล 
3
6335224004
นางสาวนภัสวรรณ์ ทิพยกิตติโอสถ 
4
6335224005
นางสาววรรณิดา เสือมั่น 
5
6335224006
นางสาวสลิลทิพย์ พัลลภางกูล 
6
6335224007
นายกฤษณะ วังหลวง 
7
6335224008
จ่าอากาศตรีเกื้อกูล ศศะรมย์ 
8
6335224009
จ่าอากาศตรีคุณากร ไกรวารี 
9
6335224010
นายชาคริต สวนจักร์ 
10
6335224014
นายปิยพล มูลงาม 
11
6335224015
นายภูมินทร์ ท้าวหลวง 
12
6335224017
จ่าอากาศโทวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์ 
13
6335224018
จ่าอากาศตรีศิวมณฑล มนฑา 
14
6335224019
นายสิรวิชญ์ พุ่มแตง 
15
6335224020
จ่าอากาศตรีสุภชัย นานวม 
16
6335224021
สิบเอกแสงตะวัน ใบโพธิ์ 
17
6335224022
สิบโทเอกลักษณ์ สุกสาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................