มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212262001
นางสาวนัฐชา ปราณีตพลกรัง 
2
6212262002
นางสาววันวิสา คำบูชา 
3
6212262003
นายวิศรุต มีบุญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................