มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง 17/34
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632408001
นางสาวกมลวรรณ เทียนทองสกุล 
2
5632408003
นางสาวจิราภรณ์ เย็นขัน 
3
5632408004
นางสาวฐิติภา อ้วนศรี 
4
5632408006
นางสาวเนตรนภา แก้วกอง 
5
5632408009
สิบตรีกรนันทน์ วังแง่ 
6
5632408013
นายกอบชัย จันทร์เปล่ง 
7
5632408014
นายคมกฤต เกตุแก้ว 
8
5632408016
นายชัยณรงค์ โพธิ์เงิน 
9
5632408017
นายชิณวัตร แก้วยม 
10
5632408019
นายชูเกียรติ มิ่งขวัญ 
11
5632408022
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจทน 
12
5632408023
สิบโทณัฐพงษ์ พัฒนา 
13
5632408024
นายณัฐวุฒิ ใจมูล 
14
5632408030
นายธีรพงษ์ อ้นอินทร์ 
15
5632408032
นายปรัชญา แดนชน 
16
5632408033
สิบโทปัฐพล คำเพิ่มพูล 
17
5632408034
นายพงศ์เทพ พลอยกระโทก 
18
5632408036
นายพิชญ ชัยพิพัฒน์ 
19
5632408038
สิบตรีภาณุพงศ์ เมธีพลกุล 
20
5632408039
นายภาสกร เผือกหอม 
21
5632408041
นายรังสรรค์ ละอองนวล 
22
5632408042
นายรัสเซีย สุทธยะ 
23
5632408043
นายวรรณศักดิ์ ใจดี 
24
5632408044
นายสมัชชา วีระมาชา 
25
5632408046
นายสิทธา ปุ่นเอี่ยม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง 17/34
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5632408048
นายสุทัศน์ สุขกลํ่า 
27
5632408049
นายสุวิทย์ คำบรรลือ 
28
5632408050
นายอดุลย์ สนใจ 
29
5632408051
นายอภิชาต อุโมงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................