มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612106001
นางสาวกัญญาณัฐ บางทวี 
2
6612106003
นางสาวเกษร เนียมชาวนา 
3
6612106004
นางสาวชุติอร เกิดปานทอง 
4
6612106005
นางสาวทิพสุคนธ์ กุณะวงษ์ 
5
6612106006
นางสาวนฤสรณ์ ฉิมมาป้อ 
6
6612106007
นางสาวเนตรนภา ชมชิต 
7
6612106008
นางสาวเบญญา เปรมปรีดิ์ 
8
6612106009
นางสาวเบญญาภา ศักดิ์สูง 
9
6612106011
นางสาวพรพนิต พฤกษ์ธาราธิกูล 
10
6612106012
นางสาวแพรววรรณา ทองคำนุช 
11
6612106013
นางสาววรรณศิริ พูลสุวรรณ 
12
6612106014
นางสาววิภาดา สีสะอาด 
13
6612106015
นางสาวศศิกานต์ เเสงระรวย 
14
6612106016
นางสาวศิรินญา โสประดิษฐ 
15
6612106017
นางสาวสรวีย์ จันทสิทธิ์ 
16
6612106018
นางสาวสิริวิมล พิทักษ์รักษาเลิศ 
17
6612106020
นางสาวสุพิชญา ทองแบบ 
18
6612106021
นางสาวอังคณา ภิญโญ 
19
6612106022
นางสาวอารียา สุขผ่อง 
20
6612106023
นายกิตติภพ สอนขำ 
21
6612106024
นายธนวัต อุราแก้ว 
22
6612106025
นายธีร์ธวัช รัตโนทัย 
23
6612106026
นายพงศ์ปณต แก้วแดง 
24
6612106028
นายวชิรพงศ์ สุทธิ 
25
6612106029
นายอนาวิน ไทยโกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612106030
นายอภินันต์ แก้วกอง 
27
6612106046
นางสาวพรนัดดา สารกอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................