มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 18/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732404004
นางสาวภวิกา ฐิติกาล 
2
5732404006
นางสาวรุ้งทิวา หงษ์ทอง 
3
5732404007
นางสาวศิริวรรณ พงศ์หิรัญ 
4
5732404009
นางสาวสุรีภรณ์ ต่วนกล่ำ 
5
5732404012
นางสาวอาสา ทองดอนขันธ์ 
6
5732404017
นายเจษฎากร ปราศจาก 
7
5732404018
นายชวกรณ์ พันธุรัตน์ 
8
5732404020
นายณัฐพล ทองน้อย 
9
5732404026
นางสาวกมลชนก โกมลเสน 
10
5732404028
นายธนากร บุญมา 
11
5732404031
นายเอกรัฐ บุญเอี่ยม 
12
5732404032
นายนพรัตน์ เงินแจ้ง 
13
5732404036
นายกฤศ เอี่ยวลับ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................