มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412405001
นางสาวกันยารัตน์ สารมะโน 
2
6412405002
นางสาวชญานี คนใหญ่ 
3
6412405004
นางสาวฐานิดา ธูปคุ้ม 
4
6412405005
นางสาวณัชชา ห้าวหาญ 
5
6412405006
นางสาวณัฐณิชา ฉิมลี 
6
6412405007
นางสาวธนัญญา คงสมบัติ 
7
6412405008
นางสาวธีรดา คำพาดี 
8
6412405010
นางสาวปฏิญญา จันทร์สนิท 
9
6412405011
นางสาวพัชรวรรณ หลิมศิริวงศ์ 
10
6412405012
นางสาวพิมลนาฏ บุญหนัก 
11
6412405013
นางสาววนัชพร บุญมาก 
12
6412405014
นางสาววลัยลักษณ์ มโหฬาร 
13
6412405015
นางสาววาสนา โชคชื่น 
14
6412405016
นางสาววิภารัตน์ อินทราช 
15
6412405017
นางสาวสุจิวนันท์ สอนหัก 
16
6412405018
นางสาวสุชัญญา บุญคง 
17
6412405019
นางสาวสุพรหมพร เมฆโพธิ์ 
18
6412405020
นางสาวสุภาภรณ์ นิลวดี 
19
6412405021
นางสาวสุภาวดี แก้วบังเกิด 
20
6412405022
นางสาวสุภาวดี ศรีแผ้ว 
21
6412405023
นางสาวอริษา บางสาลี 
22
6412405024
นางสาวอัจฉรา สังข์ทอง 
23
6412405025
นางสาวอัญชลี กรุดทอง 
24
6412405026
นายกิตติพศ มะโนเพียว 
25
6412405027
นายจิรภัทร์ ท้วมยัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412405028
นายณภัทร ภู่เสม 
27
6412405030
นายณัฐวุฒิ มีบุตร 
28
6412405031
นายณัฐวุฒิ วันศรี 
29
6412405032
นายธนากร สุขสวาสดิ์ 
30
6412405033
นายธีระศักดิ์ แย้มใย 
31
6412405035
นายพัสกร รักนาค 
32
6412405037
นายสิทธิพล ขำไชโย 
33
6412405038
นายอรรถชัย แซ่อึ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................