มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 22/10
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6135615005
นางสาวจิตตมาศ ผลปาน 
2
6135615011
นางสาวเดือนเพ็ญ แปลงยศ 
3
6135615021
นางสาวภาวิณี เทศขำ 
4
6135615025
นางสาวรัชนีกรณ์ รอดกำเนิด 
5
6135615030
นางสาววรัญญา จารุปาน 
6
6135615033
นางสาววาสิตา หัสถกิจ 
7
6135615040
นางสาวสุภาภรณ์ เสมาแก้ว 
8
6135615046
นายวิรุฒน์ บุญสายยัง 
9
6135615049
นางสาวกัญจนพร เอมเทศ 
10
6135615052
นางสาวกาญจนาพร ใจแสง 
11
6135615054
นางสาวจิรัฐกาล สุภา 
12
6135615057
นางสาวฐิติรัตน์ บุญวิรัตน์ 
13
6135615058
นางสาวณัฐชา ปุยฝ้าย 
14
6135615059
นางสาวณัฐณิชา เกตุแก้ว 
15
6135615060
นางสาวณัฐรุนันท์ ถิ่นน้ำใส 
16
6135615064
นางสาวธนิษฐา พาธูปทอง 
17
6135615065
นางสาวธัญญภัสมนต์ อานันต์ธนาพร 
18
6135615066
นางสาวนลินี ส้มจีน 
19
6135615068
นางสาวปภาวดี แตงริด 
20
6135615069
นางสาวปาริชาติ น้ำผึ้ง 
21
6135615070
นางสาวภัทราภรณ์ อุ่นเจริญ 
22
6135615071
นางสาวรชานันท์ รินศิริ 
23
6135615074
นางสาวรัตนฎา อู่ทอง 
24
6135615077
นางสาวลัดดาวัลย์ ทองโอย 
25
6135615079
นางสาววาสนา อุณานันท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 22/10
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6135615080
นางสาวศศิธร สุขขวัญ 
27
6135615081
นางสาวศิรินภา ศรีอินทร์ 
28
6135615082
นางสาวสลิลทิพย์ เพ็งเทศ 
29
6135615083
นางสาวสาวิตรี มาจาด 
30
6135615084
นางสาวสิริกร สุขศิริ 
31
6135615087
นางสาวอกนิชฐ์ วงษ์สุวรรณ 
32
6135615088
นางสาวอมรา วงศ์แดง 
33
6135615089
นางสาวอวยพร เกิดทวี 
34
6135615090
นายกฤชนล คุณชื่น 
35
6135615091
นายณัฐนันท์ อินลา 
36
6135615092
สิบเอกธรรมสรณ์ เสถียรอินทร์ 
37
6135615094
นายวุฒิพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................