มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512234001
นางสาวจิตราภรณ์ แก้วทรัพย์ 
2
6512234002
นางสาวจุไรรัตน์ แก้วโยธา 
3
6512234003
นางสาวชญาฎา เขียวสี 
4
6512234004
นางสาวณัฐชนันท์พร ไพบูลย์ 
5
6512234006
นางสาวณิชยา เชยแก้ว 
6
6512234007
นางสาวดลหทัย โตดี 
7
6512234008
นางสาวนภัสสร มุ่งพูนกลาง 
8
6512234009
นางสาวนัฐธิดา นวลนิล 
9
6512234010
นางสาวบุญยานุช จันภูทัด 
10
6512234011
นางสาวเบฑิตา ทรงกลิ่น 
11
6512234012
นางสาวปทิตตา วงศ์ษา 
12
6512234013
นางสาวปรานี แซ่เห้อ 
13
6512234014
นางสาวพิมพ์มาดา อุบล 
14
6512234016
นางสาววิภาดา เถื่อนโต 
15
6512234017
นางสาวศศิกานต์ หลองทุ่ง 
16
6512234018
นางสาวสุพรรณี มณีศรีวงศ์กูล 
17
6512234019
นางสาวเสาวลักษณ์ กลีบใบ 
18
6512234020
นางสาวอภิญญา สมบุญ 
19
6512234021
นางสาวอภิสรา เวลาสิงห์ 
20
6512234022
นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณอำไพ 
21
6512234024
นายจิรายุทธ น้อยมงคล 
22
6512234025
นายชูเกียรติ เมืองมูล 
23
6512234027
นายธีรวัฒน์ บัวบาน 
24
6512234029
นายพรพิพัฒ พัดภู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................