มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412108001
นางสาวกวินธิดา โพธิ์เตี้ย 
2
6412108002
นางสาวกาญจนาพร กำพลวิน 
3
6412108003
นางสาวจารุนันท์ มั่นคง 
4
6412108004
นางสาวเจนจิรา สงเคราะห์ถิ่น 
5
6412108005
นางสาวฐาปนา บุตรศรี 
6
6412108006
นางสาวณิชนันท์ รุนกระโทก 
7
6412108007
นางสาวทิวาพร คำผอง 
8
6412108008
นางสาวธนพร พนมประทีป 
9
6412108009
นางสาวธิดาภรณ์ ใจจิตร 
10
6412108011
นางสาวปนัดดา ชาญเขตการ 
11
6412108012
นางสาวปวันรัตน์ ยิ้มประดิษฐ์ 
12
6412108013
นางสาวปองมาดา จ้ายเกิด 
13
6412108014
นางสาวพัทธนันท์ อินทโชติ 
14
6412108015
นางสาวพิชญาภัค อยู่มา 
15
6412108016
นางสาวพิยดา ศรีนาเมือง 
16
6412108017
นางสาวภัทรวิมล โสนะชัย 
17
6412108018
นางสาวรุ่งนภา คงลาภนวลแข 
18
6412108019
นางสาววชิราภรณ์ ทัพวัฒนะ 
19
6412108020
นางสาวสิรามล วงษ์สวัสดิ์ 
20
6412108021
นางสาวสุกฤตา ยุทธยง 
21
6412108022
นางสาวสุภัทรา ฐานสีมี 
22
6412108023
นางสาวอลิศา เสือนุ่ม 
23
6412108024
นางสาวอาทิตยา ทองจันทร์ 
24
6412108025
นายธีรดนย์ ปานทิม 
25
6412108026
นายปิยะ จันทร์แจ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................