มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712405032
นางสาวสุนิสา สุขดี 
2
5712405042
นายชูศักดิ์ สุดเงิน 
3
5712405059
นายอนุสรณ์ แย้มสมพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................