มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612801051
นางสาวกนกวรรณ ปิ่นปั่น 
2
6612801052
นางสาวกัญญาวีร์ คำเลิศ 
3
6612801053
นางสาวกัลยรัตน์ ตื้อสม 
4
6612801054
นางสาวจันทนา วังคำ 
5
6612801055
นางสาวจินตนา สมศักดิ์ 
6
6612801056
นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีเขียว 
7
6612801057
นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่ำศรี 
8
6612801058
นางสาวเจษฎากร ยามา 
9
6612801059
นางสาวญาณวิภา ปัญญะ 
10
6612801060
นางสาวณรัญญา ขวัญล้อม 
11
6612801061
นางสาวณัฎฐนันธ์ แก้วเพียร 
12
6612801062
นางสาวณัฐธิชา ทองถ่าย 
13
6612801063
นางสาวธัญญาพร ศรีบุรินทร์ 
14
6612801064
นางสาวธิดารัตน์ ทองเหลือง 
15
6612801065
นางสาวธีรสุดา แก้วแดง 
16
6612801066
นางสาวนันท์นภัส บุทศรี 
17
6612801067
นางสาวนันทรัตน์ มากผล 
18
6612801068
นางสาวปนัดดา ตรงศูนย์ 
19
6612801069
นางสาวปรัชญาภรณ์ คูณโห 
20
6612801070
นางสาวพลอยชมพู ชื่นใจ 
21
6612801071
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ใหญ่ 
22
6612801072
นางสาวภาณีรัตน์ ธงวิลัย 
23
6612801073
นางสาวมนัสนันท์ ไชยวรรณ 
24
6612801074
นางสาวมัญชุภรณ์ นาโค 
25
6612801075
นางสาวลัลนา จันทร์สุดา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612801076
นางสาววรรณวิสา ปัดสา 
27
6612801077
นางสาววริศรา คีรีบำเพ็ญ 
28
6612801078
นางสาววริศรา โคตรมหา 
29
6612801079
นางสาววาเลนท์ ติคำ 
30
6612801080
นางสาววิภา กันยาประสิทธิ์ 
31
6612801081
นางสาวศรุตา อนุสิทธิ์ 
32
6612801082
นางสาวศิรภัสสร มูระคา 
33
6612801083
นางสาวศิวพร พิมพ์ดีด 
34
6612801084
นางสาวสาธิตา ทองอินทร์ 
35
6612801085
นางสาวสุจิตตา ไชยสุวรรณ์ 
36
6612801086
นางสาวสุดานันท์ วรสารศิริ 
37
6612801087
นางสาวสุพรรณิการ์ พิมเสน 
38
6612801089
นางสาวสุภัทรา พริ้งเพราะ 
39
6612801090
นางสาวสุภาวดี ยิ้มบุญเกิด 
40
6612801091
นางสาวสุภาวิณี ศรีภูมิ 
41
6612801092
นางสาวสุรัสวดี สว่างแสง 
42
6612801093
นางสาวอนัญพร กันกิม 
43
6612801095
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีชมษร 
44
6612801096
นางสาวอารียา จำปานิล 
45
6612801097
นายจิรกร น้อยตาแสง 
46
6612801098
นายโชตินันท์ เตียนขุนทด 
47
6612801099
นายศักดิโชติ พุฒตาล 
48
6612801100
นายเอกรินทร์ แซ่เตียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................