มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512602079
นางสาวกัญญารัตน์ นนทะโคตร 
2
6512602081
นางสาวณัฐนิชา ครุธไทย 
3
6512602082
นางสาวณัฐพร ศรีทองอ่อน 
4
6512602083
นางสาวทิฆัมพร หอมมาลี 
5
6512602084
นางสาวธนิดาพิชนี ชุติชัยนิธิลาภทวี 
6
6512602085
นางสาวธวัลรัตน์ อยู่สมัคร 
7
6512602087
นางสาวปลัดดา สิ้นโศรก 
8
6512602088
นางสาวผกาวรรณ เลื่อมโฉม 
9
6512602089
นางสาวพรรณิภา สงวนเกียรติ 
10
6512602090
นางสาวภรภัทร ดานะ 
11
6512602091
นางสาวภัทรสุดา แจ้งธรรมมา 
12
6512602092
นางสาวรุ้งนภา สังข์ทอง 
13
6512602093
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์สอน 
14
6512602094
นางสาวลัดดาวัลย์ สร้อยมี 
15
6512602095
นางสาววรณัฐ บุญหนัก 
16
6512602096
นางสาววันเพ็ญ พุทโธ 
17
6512602097
นางสาววิชญาดา พรหมสุโข 
18
6512602098
นางสาวศิริวรรณ แก้วเสนา 
19
6512602099
นางสาวศิริวรรณ ฉิมจิ๋ว 
20
6512602100
นางสาวสุธีมา หอมเนียม 
21
6512602101
นางสาวสุปรียา จันทร์คง 
22
6512602102
นางสาวสุพรรษา พันมหา 
23
6512602103
นางสาวอริสรา พระสนชุ่ม 
24
6512602104
นายเจษฎาภรณ์ จันทร์พัก 
25
6512602105
นายฉัตรชัย ผาริโน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512602106
นายชนินทร์ แสนสุข 
27
6512602107
นายณัชพล คุณาพรม 
28
6512602108
นายณัฐภัทร ศรีบุรินทร์ 
29
6512602110
นายปัญจพล ปิติวุฒิ 
30
6512602111
นายพัชรพล รัตนการ 
31
6512602112
นายสหิษฐา เอี่ยมกำแหง 
32
6512602113
นายสุทธิพงษ์ ลาคลี 
33
6512602114
นายสุพัฒน์ เเสงพระจันทร์ 
34
6512602116
นายอภิสิทธิ์ บุญค้าศรี 
35
6512602117
นายพิพัฒน์ แป้นคง 
36
6512602118
นายอดิศร ชูประสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................