มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912606014
นางสาวธิดารัตน์ กระบัง 
2
5912606018
นางสาวนิรชา ฝ่ายทับ 
3
5912606033
นายชิตดนัย ชื่นหมี้ 
4
5912606041
นายธีรภัทร์ วันทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................