มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512106001
นางสาวกนกวรรณ แสงทอง 
2
6512106002
นางสาวกรรณิการ์ สิงห์ลอ 
3
6512106003
นางสาวกาญจนา ระถาพล 
4
6512106004
นางสาวขนิษฐา แซ่โล่ 
5
6512106006
นางสาวจุฑามาศ จันทร์เรือง 
6
6512106007
นางสาวฉัตรสุดา รีนุภาพ 
7
6512106008
นางสาวฉัตราภรณ์ เกตุมณี 
8
6512106009
นางสาวชลลดา แสงพันธุ์ 
9
6512106010
นางสาวโชติกา พุฒฤทธิ์ 
10
6512106011
นางสาวณัฐวัตรา ระโส 
11
6512106012
นางสาวนภัสสร กระรัน 
12
6512106013
นางสาวนันทกานต์ ศรีฉ่ำ 
13
6512106014
นางสาวน้ำฝน พงษ์เส็ง 
14
6512106015
นางสาวนุชนารถ แม้นภู่ 
15
6512106016
นางสาวบุญศิริ อ่อนเนียม 
16
6512106017
นางสาวเบญญาภา นิ่มกัน 
17
6512106019
นางสาวปัทมา นุ่มเนตร 
18
6512106020
นางสาวรัตติกาล มหากุศล 
19
6512106021
นางสาวสิริลักษณ์ เกตุแก้ว 
20
6512106023
นายชาณัจธนาพล ปั้นชู 
21
6512106024
นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรภู่ 
22
6512106025
นายธนกฤต หลีพันธุ์ 
23
6512106027
นายปวริศ ติ๊บปินวงค์ 
24
6512106028
นายปัณณวิชญ์ มะโนน้อม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................