มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 27/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635602001
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิศาตร์ 
2
6635602002
นางสาวจิรภัทร จันทร์เถื่อน 
3
6635602003
นางสาวณัฐติยา หม่องคำ 
4
6635602005
นางสาวณัฐมล สืบเหล่ารบ 
5
6635602007
นางสาวธัญญาภรณ์ พวงอุไร 
6
6635602008
นางสาวธัญรดา มะโน 
7
6635602009
นางสาวนภัสสร คงคำ 
8
6635602010
นางสาวนัทนรี ยกจำนวน 
9
6635602011
นางสาวนุชนาถ นบนอบ 
10
6635602012
นางสาวบุญญารัตน์ ทรงสะอาด 
11
6635602013
นางสาวปภาวริณ รุ่งชื่น 
12
6635602014
นางสาวพนิดา ศรีพิทักษ์ 
13
6635602015
นางสาวณัฏฐ์ธรา ประดิษฐ์ทองงาม 
14
6635602016
นางสาวมติกา พวงแก้ว 
15
6635602017
นางสาวยลวิภาดา ถินประสาท 
16
6635602018
นางสาวรุ่งนภา ข้ามแปด 
17
6635602020
นางสาววิจิตรตรา คล้ายสุวรรณ 
18
6635602021
นางสาวศิวนันท์ ตาลพันธุ์ 
19
6635602022
นางสาวษศิกัญญา สามารถ 
20
6635602023
นางสาวสุกัญญา แสนเรืองเดช 
21
6635602024
นางสาวสุภนิดา สิงห์กวาง 
22
6635602025
นางสาวสุภาพร คุ้มภัย 
23
6635602026
นางสาวอาภัสรา โพธิ์หล้า 
24
6635602027
นางสาวเอมวิกา เกตุอ่อน 
25
6635602028
นายกัมปนาท สุขดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 27/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6635602029
นายเขมวันต์ โพธิติ 
27
6635602030
นายจ่อเอจี่ - 
28
6635602031
นายณฐพงศ์ บุรารักษ์ 
29
6635602032
นายณัฐชัย น่วมนวล 
30
6635602033
นายธัชพล ปั่นเนตร 
31
6635602034
นายพีรัช จุ้ยจำลอง 
32
6635602035
นายลูกจันทร์ อินปัญญา 
33
6635602036
นายวรวุฒิ นภากาศ 
34
6635602037
นายวรัญญู วิเศษโวหาร 
35
6635602038
นายศุภากร เรือนก้อน 
36
6635602039
นายสุวิทย์ บุญกลั่นสอน 
37
6635602040
นายอนันต์ โมกมัน 
38
6635602041
นายอนุชิต ใบศรี 
39
6635602042
นางสาวเก็จมณี เดชวุ่น 
40
6635602043
นายวชิราวิทย์ พรมมีเนตร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................