มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 3
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612405081
นางสาวกรรณิการ์ หอยสังข์ 
2
6612405082
นางสาวกฤษณี ล้อมจันทร์ 
3
6612405083
นางสาวกิติยา เต่าแก้ว 
4
6612405084
นางสาวจิราภรณ์ แก้วยม 
5
6612405085
นางสาวชนัญชิดา น้อยทิม 
6
6612405086
นางสาวโชติมา เที่ยงดี 
7
6612405087
นางสาวณัฐวรรณ พันธุพรม 
8
6612405088
นางสาวดรุณวดี ทองหล่อ 
9
6612405089
นางสาวทินประพา คำเกิด 
10
6612405090
นางสาวธนัชชา เชาว์วัย 
11
6612405091
นางสาวนลินทร์ทิพย์ จันทร์ศรี 
12
6612405092
นางสาวนันทิกานต์ ปิ่นทอง 
13
6612405093
นางสาวเบญญาภา ทรัพย์ทวี 
14
6612405094
นางสาวปนัดดา ปรางทับทิม 
15
6612405095
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญบารมีไชย 
16
6612405097
นางสาววรรธนา บัวนวล 
17
6612405098
นางสาวศรินทร์ญา แตงอ่อน 
18
6612405100
นางสาวศุภาวรรณ เณรพันธ์ 
19
6612405102
นางสาวอชิรญา อาจวงษ์ 
20
6612405103
นางสาวอภิสรา ผาลี 
21
6612405104
นางสาวอริสรา คำพะวา 
22
6612405105
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองคำ 
23
6612405106
นายจักรพงษ์ กินยืน 
24
6612405107
นายโชคทวี ราชบุตรศรี 
25
6612405109
นายทิวัตต์ ไชยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 3
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612405110
นายธนวัฒน์ มีขำ 
27
6612405112
นายนฤเบศ กัณเกตุ 
28
6612405113
นายนัทธพงศ์ มั่นเอี่ยม 
29
6612405114
นายบารมี เมธาธนนันทน์ 
30
6612405115
นายพิทยา อุนานนท์ 
31
6612405117
นายภาสกร ใจทน 
32
6612405118
นายวัฒนวิทย์ เทือกขันคำ 
33
6612405119
นายอัครชา บุญแจ่ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................