มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112229001
นางสาวกัญญาลักษณ์ พิบูลย์สังข์ 
2
6112229002
นางสาวจันทร์จิรา เสือแก้ว 
3
6112229003
นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์ 
4
6112229005
นางสาววิลาวัลย์ มีใจ 
5
6112229006
นางสาวศศิประภา กันทิยะ 
6
6112229007
นางสาวอจิรวดี ขำจันทร์ 
7
6112229008
นางสาวอิสรา คุณสมบัติ 
8
6112229010
นายประเสริฐ บัวผัน 
9
6112229011
นายวันฉัตร เดชทรัพย์ 
10
6112229013
นายอนุนัย ดีหามแห 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................