มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 18/43
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732606002
นางสาวขวัญชนก ทองมี 
2
5732606004
นางสาวณัฐรัตน์ มูลละ 
3
5732606006
นางสาวธนัญญา สำราญใจ 
4
5732606007
นางสาวธีราพร สาทพลกรัง 
5
5732606008
นางสาวนฤวรรณ พินิจทรัพย์ 
6
5732606010
นางสาวปุณณดา ธนวิชญากิตติ์ 
7
5732606014
นางสาวมนัสนันท์ สีหะวงษ์ 
8
5732606017
นางสาววารุณี แป้นประดิษฐ์ 
9
5732606020
นายกุลพัทธ์ ทาเสนาะ 
10
5732606023
นายธนกร สีเลา 
11
5732606024
นายธนะเรศ ทับทอง 
12
5732606027
นายพงศกร พันพานิช 
13
5732606028
นายภูริภัทร แต่ตรงจิตต์ 
14
5732606029
นายลัทธพงศ์ หาดทา 
15
5732606031
นายศุภกฤต โรจน์พงษ์ 
16
5732606034
นายอภิวรรธน์ ชุมสายญาติ 
17
5732606035
นายอภิสิทธิ์ ปัทมาสศนุพงศ์ 
18
5732606036
นายนิรุตน์ นาคมา 
19
5732606038
นางสาวอภิญญา อ่อนศรี 
20
5732606041
นายมารุต กลมาศ 
21
5732606042
นางสาวชัญญา ศรีกระจ่าง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................