มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412113030
นางสาวกนิษฐา คณทา 
2
6412113031
นางสาวขวัญข้าว ปลาเงิน 
3
6412113032
นางสาวจิราพัชร สอนเพ็ชร 
4
6412113033
นางสาวจุลนัฐ พุกำพันธ์ 
5
6412113034
นางสาวชนัดดา ชัยอินทร์ 
6
6412113036
นางสาวณิชกานต์ อ่อนศรี 
7
6412113037
นางสาวธัญชนก ถองทอง 
8
6412113038
นางสาวธัญชนก สุดโสภาคีรี 
9
6412113040
นางสาวปุณยาพร สุจันทร์ 
10
6412113041
นางสาวพัชรินทร์ เกิดประดิษฐ์ 
11
6412113042
นางสาวพิพานันท์ ทองศรีจันทร์ 
12
6412113043
นางสาวรวิพร บัวแก้ว 
13
6412113044
นางสาววรรณวลี จันทร์วงศ์ 
14
6412113045
นางสาววรรณวิสา เกิดทอง 
15
6412113046
นางสาววราลักษณ์ จันทะวงษ์ 
16
6412113047
นางสาววิไลวรรณ ดาวเรือง 
17
6412113048
นางสาวศรัญญา ศรีแสน 
18
6412113049
นางสาวศศิลักษณ์ พุ่มศรี 
19
6412113051
นางสาวสุธิชา แสงสุข 
20
6412113052
นางสาวอนัญตา อยู่รักษา 
21
6412113053
นางสาวอุทัยวรรณ ปันนา 
22
6412113054
นายธีรศักดิ์ วิจิตรเนตร 
23
6412113055
นายปธานิน แสงมณี 
24
6412113056
นายวิศรุต พรมเวียง 
25
6412113057
นายวุฒิไวทย์ พรมเวียง 
26
6412113058
นายสมยศ พุฒลบ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................