มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212257001
นางสาวกัลยกร เอี่ยมมาตร 
2
6212257002
นางสาวฐิติวรดา คำจริง 
3
6212257003
นางสาวณัฐริกา ปุยฝ้าย 
4
6212257005
นางสาวนิศารัตน์ ครุฑพาหะ 
5
6212257006
นางสาวพลอยขวัญ เอี่ยมสอาด 
6
6212257007
นางสาวรุ่งธิวา ลูกอินทร์ 
7
6212257008
นางสาวลลิตา กลัดลัด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................