มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012234001
นางสาวกาญจนา ฉิมช้าง 
2
6012234002
นางสาวจันจิรา กล่ำสี 
3
6012234003
นางสาวณัฐกานต์ กรุมรัมย์ 
4
6012234004
นางสาวณัฐชนน ชูแผ้ว 
5
6012234005
นางสาวนราภรณ์ ด่อนดี 
6
6012234006
นางสาวนฤมล มาน้อย 
7
6012234007
นางสาวนารี แซ่ลี 
8
6012234008
นางสาวบุษบา คำสีลอง 
9
6012234009
นางสาวพรพุธษา ศรีเวียง 
10
6012234011
นางสาววิไลพร บุญสอง 
11
6012234012
นางสาวศศิภรณ์ ทิมมณี 
12
6012234013
นางสาวสาวิตรี มณีเขียว 
13
6012234014
นางสาวสิริกานดา เพ็งสว่าง 
14
6012234015
นางสาวสุทธินี คำปาน 
15
6012234017
นางสาวสุภาพร นาดี 
16
6012234018
นางสาวเสาวภา เป้ก้า 
17
6012234020
นางสาวอุษณีย์ ปัญญามณี 
18
6012234022
นายธนธรณ์ รอพันธ์ 
19
6012234024
นายสิทธิพล อิ่มม่วง 
20
6012234025
นายอชิระ ภารวิจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................