มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512405001
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทับเอม 
2
6512405002
นางสาวกันติชา สุขเพ็ญ 
3
6512405004
นางสาวกุลธิดา คำรัตน์ 
4
6512405006
นางสาวจรรยา เกิดเพ็ง 
5
6512405007
นางสาวเจนจิรา วันทอง 
6
6512405008
นางสาวชณาทิพย์ สินทร 
7
6512405009
นางสาวชาริสา ทองจันอับ 
8
6512405010
นางสาวณัฐกานต์ บุญมี 
9
6512405012
นางสาวธัญลักษณ์ ชายกลั่น 
10
6512405013
นางสาวปภัสนันท์ น้อยคง 
11
6512405014
นางสาวประภัศรา ชญาน์ณฐนันท์ 
12
6512405015
นางสาวปาริชาติ มีพวงผล 
13
6512405016
นางสาวปิยดา ทองแย้ม 
14
6512405017
นางสาวพจณี คล่องแคล่ว 
15
6512405018
นางสาวพรธีรา ทรงกลิ่น 
16
6512405019
นางสาวพัชรินธร จันทะคุณ 
17
6512405020
นางสาวพัชรียา เริญศรี 
18
6512405021
นางสาวพิมพิศา อ่วมแจง 
19
6512405022
นางสาวฟ้าประทาน พรมลา 
20
6512405023
นางสาวภควดี เหม็นพูล 
21
6512405025
นางสาววรรณภรณ์ เอี่ยมเย็น 
22
6512405026
นางสาววรรณรดา ค้ำจุน 
23
6512405027
นางสาววรินยุพา ขวัญเรือง 
24
6512405028
นางสาวศศิธร บุญสุนีย์ 
25
6512405029
นางสาวศศิวิมล ยุปานันท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512405030
นางสาวศิริกันยา เพ็ชรนิล 
27
6512405033
นางสาวสุรีพร พรมพะนัส 
28
6512405034
นางสาวอมรรัตน์ ล้อมเศรษฐี 
29
6512405035
นางสาวอริสรา แพงพัก 
30
6512405036
นางสาวอารยาพร หารวย 
31
6512405038
นายก้องเกียรติ สนธิธรรม 
32
6512405040
นายจักรพรรณ์ รอดสิน 
33
6512405041
นายจาตุรงค์ เกิดป้อม 
34
6512405042
นายฐานันดร แสนสำราญ 
35
6512405043
นายตะวัน ทรัพย์มาก 
36
6512405044
นายนพพิพรรธ ชินสอน 
37
6512405046
นายนิติธร ปันเเก้ว 
38
6512405048
นายพีรพัตร มณีกูล 
39
6512405051
นายสมภาคภูมิ มีศิริ 
40
6512405052
นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 
41
6512405054
นายอนวัชร ปลื้มสุข 
42
6512405111
นางสาวศรัณยา บุญลือ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................