มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 3
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912407106
นางสาวชลธิชา บำเรอ 
2
5912407116
นางสาวพรรณพัชร สันตพงศ์ 
3
5912407139
นายปรียะชาติ รอดโม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................