มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512247002
นางสาวญาณิศา พรังเดช 
2
6512247003
นางสาวญาภาณ์ โลทะลาด 
3
6512247004
นางสาวธนัญญา กัลยาประสิทธิ์ 
4
6512247005
นางสาวธัญภัทร มีภาพ 
5
6512247006
นางสาวปิยะฉัตร รัตนวงษ์ 
6
6512247007
นางสาวภัทรวิจิตรา ผลนา 
7
6512247008
นางสาววาสนา หงษ์ทอง 
8
6512247009
นางสาวสุภาพร บัวสำลี 
9
6512247010
นางสาวอภิชญา สุนทรประเสริฐ 
10
6512247011
นายกรทักษ์ คงปันนา 
11
6512247012
นายกิตติทัต ทูลมาลา 
12
6512247014
นายฐาปกรณ์ ชมภูมิ 
13
6512247015
นายณฐมน เกียรติอุดร 
14
6512247016
นายณัฐพงศ์ จงไกรจักร์ 
15
6512247017
นายณัฐวุฒิ บัวแก้ว 
16
6512247018
นายเดชาวัต ไพรวรรณ์ 
17
6512247019
นายธีรนัย วรรณชาติ 
18
6512247020
นายธีรัตน์ เนตรสงคราม 
19
6512247021
นายนนทกร รณที 
20
6512247022
นายนนทัช ทับแก้ว 
21
6512247023
นายปัณณวิชญ์ ทรัพย์เกิด 
22
6512247024
นายพงศธร เสือคล้าย 
23
6512247026
นายพันธวัช ก้อนคำมี 
24
6512247027
นายพีรพัฒน์ อินคำ 
25
6512247028
นายพีรวิชญ์ กันทะกะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512247029
นายเพิ่มทรัพย์ ติมอนรัมย์ 
27
6512247030
นายภัทรพงษ์ จันอ่อน 
28
6512247031
นายลิขสิทธิ์ เสริมสุข 
29
6512247032
นายวิทูร ไพรสิงห์ 
30
6512247033
นายศิริพจน์ พิลึกเรืองเดช 
31
6512247034
นายศุภวิชญ์ แสวงผล 
32
6512247035
นายสรรเพชร สุระศร 
33
6512247036
นายสหรัฐ มาสะอาด 
34
6512247037
นายสหัสวัต ขันโท 
35
6512247038
นายสุทธิพงษ์ อริยะดิบ 
36
6512247039
นายอธิป ท้วมใจดี 
37
6512247040
นายอัษฎาวุฒิ แหวนเงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................