มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012607001
นางสาวกรรณิการ์ ยงยี 
2
6012607002
นางสาวกันตพร จันทรา 
3
6012607003
นางสาวกัลยกร สีม่วง 
4
6012607005
นางสาวปาลิตา พรหมมา 
5
6012607006
นางสาวพนิดา บุญคำ 
6
6012607007
นางสาวพรพรรณ ภู่ประดับเพ็ชร 
7
6012607008
นางสาวภัทรลภา ธรรมวงศ์ 
8
6012607010
นางสาวรัตน์ธิตา เชิดชูพันธ์ 
9
6012607011
นางสาววีรยา สุขได้พึ่ง 
10
6012607012
นางสาวศุภานันท์ สุขชาวนา 
11
6012607013
นางสาวสิตานันท์ มินิพันธ์ 
12
6012607014
นางสาวสุนิสา นุชบ้านป่า 
13
6012607016
นางสาวอนิษฏา ศิลปจตุรงค์ 
14
6012607017
นางสาวอภิญญา วรคันพัก 
15
6012607018
นางสาวอรนุช มาเมือง 
16
6012607019
นายชัยธวัช ประสิทธิ์วิเศษ 
17
6012607021
นายธนาสิทธิ์ หอมหวล 
18
6012607022
นายนิรุต แตงบาง 
19
6012607023
นายปนศุภณ ศรีพิมล 
20
6012607024
นายวิศวชิต ศรีวิชา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................