มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512254001
นางสาวกชกร ภู่เกิด 
2
6512254002
นางสาวกชกร สุวรรณพุ่ม 
3
6512254003
นางสาวกนกพร ไดขุนทด 
4
6512254004
นางสาวกนกรดา อุ่นเพ็ญ 
5
6512254005
นางสาวกมลวรรณ เฟื่องมะณี 
6
6512254006
นางสาวกรรณิการ์ ทองหล่อง 
7
6512254007
นางสาวกัญญาวีร์ สิงห์ลอ 
8
6512254008
นางสาวจณิสตา แทนชิน 
9
6512254009
นางสาวจารุมาศ เนื้อไม้ 
10
6512254010
นางสาวจิรายุ พุทธสาวงค์ 
11
6512254012
นางสาวชฎาพร เบญจญาติ 
12
6512254013
นางสาวชนม์ชนก ตาใย 
13
6512254014
นางสาวชนัญชิดา รักษาแก้ว 
14
6512254015
นางสาวชื่นกมล ผลจินดา 
15
6512254016
นางสาวญาณิศา จันทะคุณ 
16
6512254017
นางสาวญาตาวี ขอบใจ 
17
6512254018
นางสาวณัฏฐณิชา กัณหา 
18
6512254019
นางสาวธนภรณ์ เชื้อนาค 
19
6512254020
นางสาวธัญชนก สหะชาติ 
20
6512254021
นางสาวธัญลักษณ์ มุกดา 
21
6512254022
นางสาวธิดารัตน์ คุ้มม่วง 
22
6512254023
นางสาวนิรชา คํายอด 
23
6512254024
นางสาวบุญลักษา สีหาบุตร 
24
6512254025
นางสาวปภัสสร ยศปัญญา 
25
6512254026
นางสาวพิมพ์ชนก เสือโต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512254028
นางสาวพิมพ์วิภา สระทองพิม 
27
6512254029
นางสาวแพรพลอย เสนานุช 
28
6512254030
นางสาววรรณกานต์ ตรีสินชัย 
29
6512254031
นางสาววรัญธญา ปาลวัฒน์วิไชย 
30
6512254032
นางสาววิไลพร ยอดอาจ 
31
6512254033
นางสาวศิริพร ทักท้วง 
32
6512254035
นางสาวสุภาพร อาจบัว 
33
6512254036
นางสาวอาภาภรณ์ บุญช่วย 
34
6512254037
นายกฤตพรต มูลตา 
35
6512254038
นายดุลยวัต เขียวสีทอง 
36
6512254039
นายวิโรจน์ ถุงทอง 
37
6512254040
นายสิทธิรัตน์ เธียรทิพย์วิบูล 
38
6512254081
นางสาวกนกนภา จันทร์คุ้ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................