มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012428001
นางสาวกัญญาพร สนใจ 
2
6012428002
นางสาวจุฑาทิพย์ เผือกบัณฑิตย์ 
3
6012428003
นางสาวชนัญดา ชื่นกมล 
4
6012428004
นางสาวฐิตินันท์ ตองสารี 
5
6012428005
นางสาวฐิติมา เฉียงเหนือ 
6
6012428006
นางสาวณัฐมล มันพร้าว 
7
6012428007
นางสาวธวัลหทัย นวลคำ 
8
6012428008
นางสาวนิภาวรรณ ไขศรี 
9
6012428009
นางสาวพัชรา โสมาศรี 
10
6012428010
นางสาวพัชรี นำพา 
11
6012428011
นางสาวพิมประภัทร วิจิตปัญญา 
12
6012428012
นางสาวมนฤทัย ปันมิตร 
13
6012428013
นางสาวลลิตา แตงหมี 
14
6012428014
นางสาววนิดา ปัญติ 
15
6012428015
นางสาววรวรรณ หอยสังข์ 
16
6012428017
นางสาววิชญาดา สาททอง 
17
6012428018
นางสาวศศิประภา รอดวิหก 
18
6012428019
นางสาวศุภนิดา ปิ่นทอง 
19
6012428020
นางสาวสรัญญา เชี่ยวชาญ 
20
6012428022
นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นสมาธิ 
21
6012428023
นางสาวอังคณาภรณ์ ประสานมาตร 
22
6012428025
นายจิรวัฒน์ พยัฆคง 
23
6012428026
นายธนากร แก้วเจริญ 
24
6012428027
นายธีรวัตร กระเสาร์ 
25
6012428028
นายอธิพงษ์ นาทิพย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012428029
นายอภิสิทธิ์ แย้มเมล์ 
27
6012428032
นางสาวมานิตา ทองหล่อง 
28
6012428033
นายสมภูมิ รักปรางค์ 
29
6012428034
นายสิรดนัย โอโสทอง 
30
6012428035
นายภาคิน ชลทานนท์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................