มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012428010
นางสาวพัชรี นำพา 
2
6012428025
นายจิรวัฒน์ พยัฆคง 
3
6012428028
นายอธิพงษ์ นาทิพย์ 
4
6012428034
นายสิรดนัย โอโสทอง 
5
6012428035
นายภาคิน ชลทานนท์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................