มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412614033
นางสาวกัญญารัตน์ นาคเจียม 
2
6412614034
นางสาวชนิตา ธีระชาติดำรง 
3
6412614035
นางสาวณิชากร ลาภา 
4
6412614036
นางสาวนุจรี เกิดกันโณ 
5
6412614037
นางสาวบุษกร เกิดทอง 
6
6412614038
นางสาวปาณิสรา รอดละม้ายปภา 
7
6412614039
นางสาวพิมผกา สอนคม 
8
6412614040
นางสาวมาวีลัส เภรีวงษ์ 
9
6412614041
นางสาววิภาดา ฉัตรเจริญ 
10
6412614042
นางสาววิมลสิริ แซ่ลี 
11
6412614043
นางสาวศุภรัตน์ สีนาค 
12
6412614044
นางสาวอารียา ไทยธรรม 
13
6412614045
นายชานน หล่ายพันธ์ 
14
6412614046
นายถิระ อรรคสูรย์ 
15
6412614047
นายธนโชติ มณีโชติ 
16
6412614048
นายธนวัฒน์ มิชิฉัยยะ 
17
6412614049
นายธีรภัทร แต้มทอง 
18
6412614050
นายบัญญวัต เจริญศรี 
19
6412614051
นายปัญจพล จันทิมา 
20
6412614052
นายพงศกร เผื่อนผาราม 
21
6412614053
นายพรหมพิริยะ อุณาศรี 
22
6412614055
นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค 
23
6412614056
นายวีรภัทร คำแพง 
24
6412614058
นายศุภณัฐ รอดอยู่ 
25
6412614059
นายเสฎฐวุฒิ ช่างน้อย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412614060
นายหาญณรงค์ ทาขุน 
27
6412614061
นายอดิศร พลายมี 
28
6412614062
นายณัฐพงศ์ แววทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................