มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 22/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132606003
นางสาวกัญจนา อู่โภคิน 
2
6132606004
นางสาวจิรภา ขุนจารย์ 
3
6132606006
นางสาวธนากรานต์ อินทรวิชัย 
4
6132606010
นางสาวเพชรลักษณ์ อินณรงค์ 
5
6132606011
นางสาวภณิตา เรียนศรี 
6
6132606012
นางสาวภาลินี สร้อยเพ็ชร์ 
7
6132606013
นางสาวเมธาวีย์ จักษณวิสิษฐ์ 
8
6132606014
นางเรวดี จันทโชติ 
9
6132606017
นางสาววิไลวรรณ พุ่มเพ็ชร 
10
6132606018
นางสาวศุภนิดา เหมือนมี 
11
6132606026
นายพัฒนพงษ์ ชุมพร 
12
6132606027
นายพีรวิชญ์ จำนงเขตร์ 
13
6132606032
นางสาวกัญญารัตน์ ลาวิน 
14
6132606034
นางสาวภัทรวดี ใจวงลำ 
15
6132606036
นายธีรภัทร บุตะคุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................