มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912419008
นางสาวชนาภา ฮาสูงเนิน 
2
5912419018
นางสาวนพรัตน์ เป้าโทน 
3
5912419040
นางสาววันนิสา อยู่ศิลปชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................