มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 22/42
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132622008
นางสาวรวีวรรณ ศรีวรรณา 
2
6132622017
นายณัฐพล บวบหอม 
3
6132622018
นายนิสิต คำแปง 
4
6132622020
นายฤทธิพร คาระวานนท์ 
5
6132622021
นายอนุพงศ์ ฮุยเอ๋ง 
6
6132622022
นายอนุวัต ช้างพินิจ 
7
6132622023
นางสาวประภาศิริ ทุมเกิด 
8
6132622024
นายภุมมะ ทองคงหาญ 
9
6132622026
นายสารัช ภู่เสือ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................