มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612231054
นางสาวสุปรียา โทนเอี่ยม 
2
5612231056
นางสาวแสงเดือน ท้าวไทย 
3
5612231063
นายธนาธิป จิตกำเนิด 
4
5612231066
นายพฤทธ์ ศรีไกรสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................