มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667121001
นางสาวทิพย์สราลี ยุคันธร ณ อยุธยา 
2
6667121002
นายธราธร เลิศเสม 
3
6667121008
นายจักรกฤษณ์ พุ่มเกตุ 
4
6667121009
นางสาวปิยพร อินทร์จันทร์ 
5
6667121010
นางสาวธนาภรณ์ คร้ามสมอ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................