มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615247001
นางสาวคัดคนางค์ ชาญวิชัย 
2
6615247002
นางสาวณัฐกานต์ พูลทวี 
3
6615247003
นางสาวนภาวรรณ อินไผ่ 
4
6615247004
นางสาวลลิตา อาษา 
5
6615247005
นางสาวโสภิตนภา นุ่มเอี่ยม 
6
6615247006
นายกฤษณะ หงอนไก่ 
7
6615247007
นายครองมงคล เกตุเปีย 
8
6615247008
นายไชยธัส คำโสม 
9
6615247009
นายตะวัน อยู่บ้านคลอง 
10
6615247010
นายธีนพัฒน์ ใชยปาละ 
11
6615247011
นายนภภรส เมืองพระฝาง 
12
6615247012
นายนรธีร์ เมฆทับ 
13
6615247013
นายนฤพล หมอนทอง 
14
6615247014
นายนวพรรษ เกี่ยวพันธ์ 
15
6615247015
นายปฏิพัทธิ์ ปุญญฤทธิ์ 
16
6615247016
นายปัณณธร สุขสบาย 
17
6615247017
นายพัฒยุทธ ลีปรีชา 
18
6615247019
นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นโงน 
19
6615247020
นายสิทธิเดช ทองสว่าง 
20
6615247021
นายสุเมธ อินมั่ง 
21
6615247022
นายอรรถพงศ์ ภักดีโต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................