มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412426001
นางสาวชลธิชา พวงมะปราง 
2
6412426002
นางสาวชุติมา แสงทอง 
3
6412426003
นางสาวณัฎฐ์กฤตา คงสุข 
4
6412426004
นางสาวธิดาพรรณ์ สง่าทรัพย์ 
5
6412426005
นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิ์เจริญ 
6
6412426006
นางสาวประวีณา ครุธศรี 
7
6412426008
นางสาวพรนภัส เขียนรุ่งโรจน์ 
8
6412426010
นางสาวพิราพร เชื้อดี 
9
6412426011
นางสาวแพรพร รุ่งแสงยศ 
10
6412426012
นางสาวภราดา อินวรรณา 
11
6412426013
นางสาวภัทรพร เพ็ชรกลม 
12
6412426014
นางสาวยุพารัตน์ พรมพิมาย 
13
6412426015
นางสาววราภรณ์ กรพรหม 
14
6412426016
นางสาววัชรีย์ คุ้มเถื่อน 
15
6412426017
นางสาวศศิพร บุญทัน 
16
6412426019
นางสาวสไบนาง บวบมี 
17
6412426020
นางสาวอนรรฆวี หย่ำวิลัย 
18
6412426022
นางสาวอริศรา แบบอย่าง 
19
6412426023
นายกิตติภพ สุขเจริญ 
20
6412426026
นายจตุพล อ่องเมือง 
21
6412426027
นายเจษฎากร ใจพันธ์ 
22
6412426028
นายฐิติโชติ ซ่อนกลิ่น 
23
6412426029
นายณัฐนันท์ ชินคีรี 
24
6412426030
นายณัฐพล พยัคฆ์น้อย 
25
6412426031
นายณัฐภูมิ วงษ์นุ่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412426032
นายเทอดชัย ดาวแดน 
27
6412426034
นายธนพล สุขวัฒน์ 
28
6412426035
นายธนพัฒน์ กระแย้ม 
29
6412426036
นายธราธิป สมสารี 
30
6412426037
นายธีรภัทร์ วงศ์นิล 
31
6412426039
นายนเรศ แสนใจ 
32
6412426040
นายบริพัตร์ ชมพักตร์ 
33
6412426041
นายปัณณวัฒน์ สีผาโดด 
34
6412426042
นายปัณณวิชญ์ วงค์ทับทิม 
35
6412426043
นายพงศธร แสงทอง 
36
6412426044
นายพลพล ทองอยู่ 
37
6412426045
นายพีรภัทร มั่นปาน 
38
6412426046
นายภูมินทร์ ลือรินทร์ 
39
6412426047
นายรัฐศาสตร์ ปรากฎวงศ์ 
40
6412426048
นายวชรพล พิมพ์สราญ 
41
6412426049
นายวิชญ์พล สนธิ 
42
6412426052
นายสิริโชค เหง้าสารี 
43
6412426053
นายสุริยา ศักดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................