มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6569124001
นางสาวพัชชา มิ่งสมร 
2
6569124002
นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง 
3
6569124003
นายโกมลสิทธิ์ ชิตประเสริฐ 
4
6569124004
นายโย ใจวงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................