มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312224002
นางสาวณิชา กลิ่นเสือ 
2
6312224005
นางสาวนภาลัย โชติธนบูรณ์ 
3
6312224007
นางสาวพัชธราภรณ์ ทุมเมืองปัก 
4
6312224010
นายกนกศักดิ์ เลื่อนลอย 
5
6312224013
นายณรงค์ชัย ปคุณพูลสิน 
6
6312224014
นายณัฐพล ทรัพย์แหยม 
7
6312224017
นายเทวราช เทียรบาล 
8
6312224018
นายธนากร ไกรรุ่ง 
9
6312224019
นายธนาวัฒน์ เสียงเพราะ 
10
6312224022
นายพิทวัส เสนานุช 
11
6312224023
นายภัทรพล เดชประพฤติ 
12
6312224024
นายรัชพล จันทะคุณ 
13
6312224025
นายวีรภัทร นิลนาราม 
14
6312224026
นายศิรสิทธิ์ เรืองนุช 
15
6312224027
นายอัครพงศ์ หงษ์ทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................