มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012407017
นางสาวสิรินันท์ สุวรรณวงษ์ 
2
6012407020
นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่น 
3
6012407030
นายปราชญ์ชนินทร์ อินทร์ขุนทศ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................