มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012407001
นางสาวกิตติมา กลิ่นสุคนธ์ 
2
6012407002
นางสาวจริยา สีธรรมา 
3
6012407003
นางสาวจินดาภา ยังเจริญ 
4
6012407004
นางสาวจิรานันท์ ฤกษ์อุดม 
5
6012407005
นางสาวชฎาพร นุสนธิ์ 
6
6012407006
นางสาวธัญญลักษณ์ ผูกพรม 
7
6012407007
นางสาวปัทมา คุณพินิจนันท์ 
8
6012407009
นางสาวพัชราภา เอ้ยเจริญ 
9
6012407010
นางสาวพัชรินธร มากคิด 
10
6012407011
นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรี 
11
6012407013
นางสาวศรินทิพย์ บุญเกิด 
12
6012407014
นางสาวศศิธร สุขสังโยค 
13
6012407016
นางสาวสาวิตรี ผิวขาว 
14
6012407017
นางสาวสิรินันท์ สุวรรณวงษ์ 
15
6012407018
นางสาวสุกัญญา ทับอิน 
16
6012407019
นางสาวสุจารี โพธิ์ศรี 
17
6012407020
นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่น 
18
6012407022
นางสาวอารัญญา อ่ำรัก 
19
6012407024
นายกฤษดาพันธ์ ศิริโก่งธนู 
20
6012407027
นายธนภัทร วงษ์อาษา 
21
6012407028
นายธนวัฒน์ คำจำปา 
22
6012407029
นายปฏิพล อะทะไชย 
23
6012407030
นายปราชญ์ชนินทร์ อินทร์ขุนทศ 
24
6012407031
นายปาณัสม์ โสฬส 
25
6012407033
นายพงศกร กันสาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012407034
นายพงศกร เบญจมรังสรรค์ 
27
6012407036
นายภาณุพงศ์ ชาวใต้ 
28
6012407039
นายสหรัฐ ลอสิงห์ 
29
6012407040
นายอิทธิพล บุตสี 
30
6012407073
นายปิยะณัฐ ปู่ซึ้ง 
31
6012407089
นางสาวเปรมฤดี เพ็งโอ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................