มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612801001
นางสาวกฤติกา ชูแผ้ว 
2
6612801002
นางสาวกฤติพร บุญเชิดชู 
3
6612801003
นางสาวกันติชา แพแก้ว 
4
6612801004
นางสาวขวัญฤทัย แสงซิว 
5
6612801005
นางสาวขัตติยาภรณ์ ยาบ้านเเป้ง 
6
6612801006
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วมะ 
7
6612801007
นางสาวจิตสุภา คำแหง 
8
6612801008
นางสาวจุฑามณี ปู่คำปัน 
9
6612801009
นางสาวชนนิกานต์ พึ่งสังข์ 
10
6612801010
นางสาวชลธิชา มณีแสง 
11
6612801011
นางสาวชุติมา วิชาดี 
12
6612801012
นางสาวณัชชา มุขเสือ 
13
6612801013
นางสาวณัฐกมณ ทิมจอน 
14
6612801014
นางสาวณัฐจิตตรา แสบงบาน 
15
6612801015
นางสาวณัฐวดี จันทร์ไทย 
16
6612801016
นางสาวดารินทร์ ชัยยะส่ง 
17
6612801017
นางสาวธัญจิรา พิริยะตะกุล 
18
6612801018
นางสาวนัทชา ฉัตรสุวรรณ 
19
6612801019
นางสาวนันทพร นาสถิตย์ 
20
6612801020
นางสาวนุชจิรา อุทาพร 
21
6612801021
นางสาวบุษยา ภูระบัตร 
22
6612801022
นางสาวเบญจวรรณ บุญมี 
23
6612801023
นางสาวปนิตา วิระศักดิ์ 
24
6612801024
นางสาวปภษณี สิงห์โต 
25
6612801025
นางสาวประภาดา วงษ์แสน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612801027
นางสาวเพ็ญพิชชา โกมลกิจเกษตร 
27
6612801028
นางสาวเพ็ญศรี ประกิ่ง 
28
6612801029
นางสาวฟาติมา นาการ์ 
29
6612801030
นางสาวมณีรัตน์ บุตรดา 
30
6612801031
นางสาวรัชวลี คุ้มหน่อแนว 
31
6612801032
นางสาวรุ่งไพลิน ล้นลุย 
32
6612801033
นางสาวลลิตภัทร โสภาศรี 
33
6612801034
นางสาววนิศรา ต้นกันยา 
34
6612801035
นางสาววริศรา โชติอ่อน 
35
6612801036
นางสาววิภาดา ศรมุข 
36
6612801037
นางสาววิภาวินี ศรมุข 
37
6612801038
นางสาวศรีรุ้ง จำปาเงิน 
38
6612801039
นางสาวศศินิภา ลาจันทึก 
39
6612801040
นางสาวศิริภรณ์ จันแสง 
40
6612801041
นางสาวสิริวรรณ คุ้มวงษ์ 
41
6612801042
นางสาวสุพรรณี ลาวงษ์ 
42
6612801043
นางสาวสุวรา ตั้งสกุลไพร 
43
6612801044
นางสาวอริสรา ครองแสนนา 
44
6612801045
นางสาวอาทิตยา ยะปวน 
45
6612801046
นายจตุภพ เรืองวุฒิชนะพืช 
46
6612801047
นายธนบูรณ์ โพธิ์อ่อน 
47
6612801048
นายพีรพัฒน์ รัญระนา 
48
6612801050
นายอนุชิต ปิดจะดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................