มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367121004
นางสาววิชุอร ทองทา 
2
6367121006
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล มีพยุง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................