มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212428001
นางสาวกตัญชลี สุวรรณศรี 
2
6212428002
นางสาวกมลลักษณ์ บุญพรหม 
3
6212428003
นางสาวจารุวรรณ ยอดบุตรดี 
4
6212428004
นางสาวพาฝัน เปริญกุล 
5
6212428005
นางสาวมุฐิตา อินริ้ว 
6
6212428006
นางสาววราภัสสร์ ทรัพย์มาก 
7
6212428007
นางสาวศรพฤษา อ่วมนุสนธิ 
8
6212428008
นางสาวศราวณี ลาภสมทบ 
9
6212428009
นางสาวสุภาพร จันแดง 
10
6212428010
นางสาวอิสริยา เงินโพธิ์กลาง 
11
6212428012
นายมธุราคม ศรีลอง 
12
6212428013
นางสาวจันทร์เพ็ญ จุนสละ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................