มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212412024
นางสาวสุดารัตน์ ช่วยหลำ 
2
6212412085
นางสาวดวงตา นุวัตดี 
3
6212412086
นางสาวอรทัย นุชจุ้ย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................