มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212263001
นางสาวถนอมจิตร หน่อแก้ว 
2
6212263002
นางสาวธัชพร สุนทรัษฐาน 
3
6212263003
นางสาวศิริญญา ปัญญาครอง 
4
6212263004
นายณัฐวุฒิ คำตุ้ย 
5
6212263005
นายธนวันต์ เพ็งสิน 
6
6212263006
นายธีรพล กล่ำสามเรือน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................